Regulamin

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z informacji i usług dostępnych na stronach internetowych firmy Vena s.c. pod adresami internetowymi venanet.pl, venanet.com.pl, venavet.pl, venavet.com.pl, venamed.pl, venamed.com.pl, vetnet.pl, vetnet.com.pl, wetnet.pl, wetnet.com.pl oraz wszystkimi subdomenami funkcjonującymi w zakresie w/w domen zwanych dalej serwisami VENA oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

§2

Użytkownikiem serwisów VENA może być osoba fizyczna, jednakże korzystanie z niektórych obszarów serwisów VENA jest dostępne wyłącznie dla osób posiadających prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii potwierdzone przez właściwą okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną.

§3

 1. Ofertę programową serwisów VENA opracowuje i rozpowszechnia firma Vena s.c. Ewa Drapała, Bogusław Drapała.
 2. Vena s.c. zapewnia sprawność techniczną serwisów VENA oraz środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Jakość usług edukacyjnych oraz rzetelność informacji zamieszczanych przez Vena s.c. podlega merytorycznej ocenie Rady Programowej złożonej z osób o ugruntowanym doświadczeniu zawodowym i autorytecie. Skład Rady Programowej podaje się do wiadomości Użytkowników.

Korzystanie z usług i treści serwisów Vena

§4

Korzystanie z serwisów VENA jest podzielone na część bezpłatną oraz płatną. Dostęp do części płatnej następuje po wniesieniu stosowanej opłąty za pośrednictwem operatora opłat internetowych (payU.pl, dotpay.pl).

§5

 1. Korzystanie z niektórych obszarów serwisów VENA jest uzależnione od rejestracji Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zarejestrować się wypełniając rzetelnymi danymi osobowymi formularz rejestracyjny.
 2. Zakładając konto Użytkownik potwierdza iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu serwisów VENA, akceptuje jego treść, a nadto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób i dla celów określonych niniejszym Regulaminem.

§6

 1. Użytkownik może zamieścić w zasobach serwisów VENA opatrzone imieniem i nazwiskiem własne oryginalne opracowanie o objętości nie większej niż dziesięć stron maszynopisu.
 2. Zamieszczenie opracowania nastąpi nieodpłatnie w terminie nie później niż 30 dni od jego nadesłania w formie elektronicznej o ile uzyska ono pozytywną ocenę Rady Programowej.
 3. Do opracowania Użytkownik zobowiązany jest dołączyć zgodę na jego nieodpłatną publikację w zasobach serwisów VENA opatrzoną imieniem nazwiskiem stopniem naukowym, specjalizacją i miejscem pracy.
 4. Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
 5. Operator serwisów VENA może skrócić okres oczekiwania na publikację jeżeli Użytkownik dołączy do opracowania pozytywną opinię o jego walorach edukacyjnych wyrażoną przez uznanego specjalistę z danej dziedziny.
 6. Po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Vena s.c. może dokonać w nadesłanym materiale niezbędnych skrótów i innych zmian redakcyjnych lub też odmówić publikacji bez podania przyczyny.

§7

 1. Operator serwisów VENA umożliwia Użytkownikom wymianę doświadczeń i opinii zawodowych przy wykorzystaniu interaktywnych mechanizmów stosowanych w Internecie, takich jak forum dyskusyjne i czat.
 2. Wypowiadający się są identyfikowani przez innych Użytkowników imieniem i nazwiskiem.
 3. Użytkownicy mają obowiązek stosować się do powszechnie przyjętych zasad netykiety.
 4. Wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste jest zabronione.
 5. Vena s.c. nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez Użytkownika w szczególności za wypowiedzi zamieszczane na forach dyskusyjnych jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia treści naruszających zasady współżycia społecznego, etyki zawodowej, prawa osób trzecich i zamknięcia konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.

§8

 1. Udział w kursach edukacyjnych, zakup e-publikacji, korzystanie z płatnycvh konsultacji wymaga wniesienia opłaty, o wysokości której Użytkownik będzie informowany.
 2. Katalog kursów, e-publikacji w wybranych zakresach tematycznych zawiera informację o cenie kursu, jego zawartości oraz ewentualnej wartości punktowej w ramach dobrowolnego kształcenia ustawicznego lekarzy weterynarii..
 3. Powiadomienie o nowościach w katalogu kursów następuje bezpłatnie.
 4. Otrzymywanie informacji o nowościach w katalogu wymaga użycia funkcji Subskrypcja i podania danych Użytkownika.
 5. Udział w wybranym kursie wymaga wypełnienia formularza zamówienia i potwierdzenia go. Uczestnik kursu musi dysponować dostępem do sieci Internet oraz komputerem z zainstalowaną przeglądarka internetową obsługującą HTML 4.0 i JavaScript z włączoną obsługą cookies oraz sprzęt i oprogramowanie umożliwiające przeglądanie dokumentów i prezentacji multimedialnych.
 6. Uczestnictwo w niektórych kursach może wymagać skorzystania z klucza dostępu oraz nośników, które Użytkownik otrzyma od Vena s.c.
 7. W przypadku stwierdzenia wad technicznych w dostarczonym pakiecie należy w terminie 10 dni od jego doręczenia wnieść reklamację i odesłać Vena s.c. . Uwzględnienie reklamacji spowoduje niezwłoczne wysłanie na koszt Vena s.c. innego wolnego od wad pakietu.
 8. Opłatę za kurs Użytkownik wnosi za pośrednictwem platform płatności internetowych payU.pl lub dotpay.pl
 9. Ukończenie kursu Vena s.c. dokumentuje w certyfikatem wystawianym imiennie na uczestnika kursu i przesyłanym za pośrednictwem poczty e-mail w formacie PDF.

§9

 1. Udostępnione Użytkownikowi materiały szkoleniowe – teksty, grafiki, zdjęcia dźwięki, filmy i inne, jak również wybór i układ prezentowanych treści są chronione prawem autorskim.
 2. Uczestnik kursu może wykonać tylko jedną kopię udostępnionego materiału w celu jego zabezpieczenia lub archiwizowania.
 3. Z zastrzeżeniem §9 ust. 2 jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie, wymaga pisemnej zgody Vena s.c.

Ochrona danych osobowych

§10

 1. Vena s.c. przy transmisji danych osobowych stosować będzie środki techniczne uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do danych.
 2. Dane Użytkownika wykorzystane zostaną w celu umożliwienia mu korzystania z informacji i usług serwisów VENA oraz w działaniach marketingowych takich jak: przekazywanie informacji o promocjach, konkursach, produktach i usługach oraz działaniach realizowanych we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.
 3. Wykorzystanie adresów IP Użytkowników nastąpi wyłącznie w celu usunięcia usterek w pracy serwera, analizy występujących naruszeń bezpieczeństwa, analizy statystycznej wykorzystania serwisów VENA.

§11

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia przez Administratora, którym jest Vena s.c.
 2. Użytkownik może wnieść zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania jego danych w celach marketingowych.

Postanowienia końcowe

§12

 1. Vena s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie poprzez ich publikację na stronach portalu.
 2. Wprowadzone przez Operatora zmiany nie obejmą postanowień dotyczących ochrony danych osobowych.